Replying to: odd @odd

@odd Definitely.

Richard MacKinnon @TheMacPsych